Publicerad i Okategoriserade

Tpack in situ

Tpack in situ är en didaktisk design som kommer att förnyas under arbetsprocessen och den bygger på hur teknik , pedagogik och innehåll kan samspela  i specifika sammanhang .

Den första Tpack in situ gjordes 20191201.

Den andra Tpack in situ gjordes 20191206

Under arbetsprocessen med att skapa animerad film har vi kommit fram till nya infallsvinklar och den didaktiska designen har förändras under den senaste veckan. Nr 6 vilka kursmål vi arbetar mot har ändrats och att vi arbetar mer värdeskapande utifrån elevernas önskemål att ha filmvisning när vi är klara med filmen.

Lektion 1.

Vi repeterar sagan tillsammans genom att turas om att spela upp den på de broar som eleverna har byggt (tala och samtal i olika sammanhang, förstå och reflektera över olika texter Lgrs11. Vi hjälps åt och berättar sagan tillsammans, pedagogik)

Eleverna får skriva/rita sagan i olika sekvensbilder så att de har ett underlag när de ska spela in sagan (skriva texter för olika syften, bearbeta innehållet i litteratur Lgrs11). Tillsammans plockar vi ut betydelsebärande information: Vilken information behöver jag till filmen? Finns det någon del av sagan som vi kan hoppa över (pedagogik).

Lektion 2.

Eleverna spelar in sagan med appen stop motion genom att fota flera sekvenser. Till sin hjälp har de sin tolkning av sagan som de ritade och skrev ner förra lektionen. 

När sagan är inspelad sätter vi ljud till berättelsen och de får då berätta sagan. (bearbeta innehållet i litteratur, tala och samtal i olika sammanhang, läsa och förstå olika texter, skriva texter för en mottagare Lgrs11).

Vi anpassar den hjälp eleverna behöver i filminspelningen efter elevernas olika förmågor men utmanar dem också att prova för att de ska utvecklas och ta ett steg till i sitt kunnande (pedagogik).

Lektion 4. Vi redovisar varandras sagor för  och har kamratrespons. Vi gör QR-koder av sagorna och en utställning utav filmerna och de kulisser som eleverna har gjort (bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater. Skriva texter för olika mottagare Lgrs 11

Lektion 5. Vi gör i ordning vår utställning.

Publicerad i Okategoriserade

Digitalisering Lgrs11

Digitalisering och IKT  utifrån Grundsärskolans läroplan

Kap 1 Värdegrunden Övergripande mål och riktlinjer

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Övergripande mål och riktlinjer

I arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

Kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning,

Skapande, kommunikation och lärande.

Kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.

Får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling.

Ämnesområden

Estetisk verksamhet

Fotografering och filmande. Digitala verktyg för ljud- och musikskapande samt bildframställning. Rollspel, dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse. Presentationer, framträdanden och redovisningar, såväl med som utan digitala verktyg. Bildhantering, såväl med som utan digitala verktyg.  Arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kommunikation

Genom undervisningen ska eleverna möta och uppleva såväl digitala som andra former av kommunikation, till exempel bilder, litteratur, film, teater, drama och rörelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förståelse för omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna stimuleras att utveckla kunskaper om hur man söker information i olika källor och hur digitala verktyg för kommunikation kan användas. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar för ökad självständighet. Handstil och att skriva med digitala verktyg. Möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier. Informationssökning. Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg. Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på internet.

Vardagsaktiviteter

Kunskaper om hem och samhälle ger människor förutsättningar att orientera sig i en allt mer globaliserad och digitaliserad värld och ta ansvar för sitt handlande.

Verklighetsuppfattning

Matematik är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. I vår tid med den ökande digitaliseringen ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardagslivet. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att använda digitala verktyg och utveckla kunskaper om programmering. Hur datorer används och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangentbord, skärm och hårddisk. Några vardagliga föremål som styrs av datorer och program. Hur programmering används för att styra föremål, till exempel för rörelse. Redskap, teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

Eleverna har arbetat i ordbehandlingsverktyget Inprint och i Solentro. De har använt lärplattorna och fotograferat och varit med att lägga in bilderna och redigerat vissa bilder i bildhanteringsverktyget i windows 10. Detta utifrån målet: Eleverna 

Publicerad i Widget online frågor

Alfabetet

Här finns en film, uppgift på wordwall och ord som börjar på O i widgit online.

Film bokstaven O: Bokstavshissen

Wordwall: Bokstaven O

Här finns film, uppgift på wordwall med tillhörande bingobricka och ord som börjar på S i widgit online.

Film bokstaven S: Bokstavshissen S

Wordwall: Bokstaven S

Frågor till filmen: Bokstaven S

Här finns film, uppgift på wordwall med tillhörande bingobricka och ord som börjar på M i widgit online.

Film bokstaven M: Bokstavshissen M

Wordwall: Bokstaven M

Ord med M:

Här finns en film, uppgift på wordwall med tillhörande bingobricka och ord som börjar på A i widgit online.

Film: Bokstavshissen A a

Wordwall: Bokstaven A

Frågor till filmen: Bokstaven Aa

Här finns en film, uppgift på wordwall med tillhörande bingobricka och ord som börjar på R i widgit online.

Wordwall: Bokstaven R

Ord som börjar på R: